Elevforeningen_1

Vedtægter for Han Herred Efterskoles Elevforening

 • 1: Foreningens navn er: Han Herred Efterskoles Elevforening, HHEE, og er hjemmehørende i jammerbugt kommune.
 • 2: HHEE’s formål er at opretholde tidligere elevers og medarbejderes forbindelse til Han Herred Efterskole. Dette formål søges fremmet gennem foreningens hjemmeside og forskellige arrangementer som bl.a. elevstævner, koncerter, idrætshold mm. hvor tidligere og nuværende elever er inviteret. Derudover er formålet at støtte Han Herred Efterskole
 • 3: Alle tidligere elever og ansatte på Han Herred Efterskole kan blive medlemmer af HHEE.
 • 4: Elevforeningens vedtægter skal godkendes af bestyrelsen for Han Herred Efterskole.
 • 5: HHEE arrangerer i samarbejde med skolen den årlige elevdag. Datoen for elevstævnet bestemmes af skolen i henhold til skolens årsplanlægning.
 • 6: Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
 • 7: Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Aflægning af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
 • 8: Den ordinære generalforsamling finder sted ved den årlige elevdag.
 • 9: Indkaldelse til elevforeningens generalforsamling finder sted sammen med indbydelsen til Elevdag. Det sker med mindst 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og være tilgængeligt på foreningens hjemmeside mindst en uge før generalforsamlingen.
 • 10: På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for arbejdet i det forløbne år, og der foretages valg til bestyrelsen i HHEE.
 • Medlemmer af HHEE, som har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges ved almindeligt stemmeflertal efter fordelingen i § 12 og 13.
 • 12: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, to suppleanter og en lærerrepræsentant. Medlemmer af bestyrelsen sidder for en toårig periode, mens suppleanter og lærerrepræsentant kun sidder for et år.
 • 13: Bestyrelsen har følgende sammensætning: 2 elever fra det sidst afsluttende elevhold, 3 elever fra de øvrige afgangshold, samt én lærer fra Han Herred Efterskole. Der vælges desuden to suppleanter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det tilstræbes, at der ikke sidder mere end tre elever fra samme afgangshold i bestyrelsen. HHEE’s bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og referent. Der føres protokol over bestyrelsens møder.
 • 14: Foreningen tegnes af formanden og kasseren i HHEE.
 • 15: Bestyrelsen i HHEE har mulighed for at udpege en person, som må deltage i Han Herred Efterskoles bestyrelsesmøder.
 • 16: Regnskabsåret går fra Elevdag til Elevdag
 • 17: Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Administrationen af kontingentbetaling står HHEE selv for.
 • 18: Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.
 • 19: Bestyrelsen råder over foreningens midler, herunder også et evt. overskud jf. foreningens formål § 2. Overskuddet overføres til næste regnskabsår.
 • 20: Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede går ind derfor. Ved ophævelse tilfalder foreningens midler Han Herred Efterskole. Skulle Han Herred Efterskole være ophørt, tilfalder foreningens midler et almennyttigt formål efter bestyrelsens skøn.